T. 02/ 962 25 35

T. 02/ 962 22 25
1.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ГЕЛАК" ООД

„СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТА, РЕЗУЛТАТНОСТТА СПРЯМО ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНАТА СРЕДА никога не са инцидентни, те са

винаги резултат от високи очаквания, искрени усилия, интелигентно управление и опитно

изпълнение. Те представляват правилния избор от много алтернативи!

Това е формулата на успеха на "ГЕЛАК" ООД и принцип на работа, от който ние няма да отстъпим.

Ръководството на "ГЕЛАК" ООД с участието на своя персонал, определи и документира настоящата Политика, съдържаща основните цели, насоки и задължения на дружеството, свързани със съответствието на продуктите, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Фирма "ГЕЛАК" ООД е с обхват на системата за управление и основна дейност: „Инженеринг на техническа инфраструктура, съоръжения и сгради”.

Ръководството на "ГЕЛАК" ООД разбира и приема отговорностите си не само към собствения персонал, но и към клиенти, посетители, доставчици и партньори, както и към всеки, който може да бъде засегнат от фирмените дейности, като прилага принципа на нулева толерантност с цел предотвратяване на замърсяване и инциденти. Този принцип се изразява във фирменото разбиране, че за нас няма

приемлив инцидент или приемливо замърсяване на околната среда. Ръководството се ангажира да разследва и анализира информацията за реални и потенциални инциденти, както и да предприема незабавни действия за отстраняване на източниците им с цел недопускане на злополуки и непрекъснато подобрение.

В "ГЕЛАК" ООД се поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015, EN ISO 1400:2015 и ISO 45001:2018 във всички свои дейности и звена, с цел повишаване на ефикасността и качеството на работа при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Ръководството и всички

служители се ангажират непрекъснато да подобряват ефикасността на тази система

Нашата политика се базира на следните принципи:

• Ръководството на "ГЕЛАК" ООД се ангажира да като минимум да осигури съответствие и където е икономически обосновано да надмине приложимото законодателство и другите приети от нас изисквания. За целта в "ГЕЛАК" ООД се извършва периодично оценяване на съответствието с приложимите и други приети изисквания.

• Ръководството на "ГЕЛАК" ООД се ангажира да осигури здравословна и безопасна работна среда за своите служители, подизпълнители и посетители, както и да се стреми да провежда политика на превенция чрез елеминиране на опасностите и намаляване на риска;

• Ръководството на "ГЕЛАК" ООД се ангажира да консултира своите  служители, осигури цялата необходима информация и обучения и осигури тяхното участие чрез методите регламентирани в интегрираната система за управление;

• Насърчаваме и обучаваме нашите служители да поемат лична отговорност за работата и търсим тяхното съдействие за подобряване на всички аспекти на нашата дейност;

• Ръководството на "ГЕЛАК" ООД се ангажира да осигури всички необходими ресурси за осъществяването на тази политика.

За постигането на тези общи цели на политиката ръководството с участието на целия персонал ежегодно документира конкретни измерими цели в „Програма за постигане на целите”

Всички служители, подизпълнители и дори клиенти имат задължение да докладват всяка нежелана ситуация свързана със съответствието на продуктите, условията на труд или опазването на околната среда. Ние се ангажираме на предприемем незабавни действия спрямо ситуации които не са в съответствие с въведените в "ГЕЛАК" ООД и дъщерните дружества правила.

"ГЕЛАК" ООД се ангажира да преразглежда тази политика при промяна на законодателството и другите приети изисквания включително мнение на работниците и служителите, поради организационни промени, или поради други обстоятелства, които могат влияят на нейната адекватност. Прегледът ще бъде извършван по време на регулярните срещи на ръководството. Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица чрез публикуването и на интернет страницата на дружеството

Георги Гелов - Управител
04.01.2021
София 1407
ул. "Люба Величкова" 24

e-mail: office@gelak.bg

тел.: 02/ 962 25 35
факс: 02/ 962 22 25